Statuten en huishoudelijkreglement

Huishoudelijk Reglement en statuten (2021)

Artikel 1.
Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder: 

  1. Algemene Vergadering:
   het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden  van de Vereniging; 
  2. Bestuur:
   het Bestuur van de Vereniging;
  3. Schriftelijk:
   bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden  ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan  worden vastgesteld;
  4. Vereniging:
   de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. 

Artikel 2.
Naam en zetel.

  1. De Vereniging draagt de naam: Budovereniging Hantei.
  2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Oldenzaal.

Artikel 3.
Doel.

  1. De Vereniging heeft ten doel het bevorderen en uitoefenen van Budosporten en activiteite die aanverwant zijn.
  2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   • zich in te zetten voor de verbreiding en popularisering van de Budo sporten;
   • het verstrekken van de voor de beoefening van de Budosporten vereiste faciliteiten;
   • het organiseren en deelnemen aan wedstrijden, al dan niet in competitieverband hetzij  op eigen initiatief, hetzij op initiatief van derden waaronder begrepen overkoepelende  organisaties op het gebied van Budosporten;
   • het gebruik maken van alle andere wettige middelen, die bevorderlijk kunnen zijn voor  de verwezenlijking van het gestelde doel.

Artikel 4.
Leden. Aspirant-leden. Begunstigers.

  1. Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die de vier (4)-jarige leeftijd hebben bereikt onder toezicht van ouders of voogd zijn indien niet meerderjarig.
  2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ledenzijnopgenomen.
  3. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de Vereniging deelnemen, doch nog niet de vier (4)-jarige leeftijd hebben bereikt.
  4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen  met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
  5. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die  welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
  6. Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens de  statuten worden toegekend, hebben zij geen andere rechten als een gewoon lid.

Artikel 5.
Toelating.

  1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
  2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.
Einde van het lidmaatschap en einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers.

  1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
   • door de dood van het lid;
   • door opzegging door het lid;
   • door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft  opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te  voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook  wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap  te laten voortduren;
   • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de  statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op  onredelijke wijze benadeelt.
  2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan iedere maand geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.  Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of  van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen  op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat  hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm  of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één  maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen  ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het  besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte  uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.
  7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
  8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een  lidzijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de  Verenigingniet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een  besluit tot ontzettinguit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de  ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.  Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in  kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst,  met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene  Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
  9. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen  tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
  10. Opzegging als in het vorige lid bedoeld door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Artikel 7.
Maandelijkse bijdragen. Verbintenissen.

  1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een  maandelijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij  kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
  3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Artikel 8.
Bestuur.

  1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van drie of  meer personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming van  bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van  dit artikel. In het bestuur hebben in ieder geval zitting een afgevaardigde van de afdelingen  Judo, Taekwondo en Sportservice.
  2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt  benoemd.
  3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,  behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht  zijn bevoegd zowel het Bestuur als tien (10) of meer leden. De voordracht van het Bestuur  wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
  4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste  twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene  Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste één derden van de leden  vertegenwoordigd is. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter  aan de voordracht wordt ontnomen.
  5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het  voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is  de Algemene Vergadering vrij in de keus.
  6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die  voordrachten.

Artikel 9.
Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.

  1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door  de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen  drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die  termijn.
  2. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur  op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse  vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger van de nieuw  benoemde bestuurder in.
  3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
   • door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
   • door bedanken.

Artikel 10. 
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

  1. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden  benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.  Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die  door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
  3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden  genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
  4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de  betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat  tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen  door de Algemene Vergadering.
  5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en  de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 11.
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van  de Vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de  Vereniging en de met haar verbonden organisatie.
  2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te  roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende  bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de  Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering  steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
   • de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is  door ziekte of andere oorzaken; of
   • de bestuurder is geschorst.
  3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak  te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
  4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten  tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van  registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als  borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van  de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde  goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
  5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te  onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan  het Bestuur te worden meegedeeld.
  6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd  door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de  voorzitter, hetzij twee andere bestuurders.
  7. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 12. Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.
  1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
  2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles  betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze  werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende  boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te  allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
  3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het  boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de  Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging  en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten  en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze  stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of  meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na  verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen  dat zij deze verplichtingen nakomen.
  4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten  minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële  commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken  en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is  verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar  gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de  waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de  Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige  kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering  worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
  7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden  en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna  in lid  van dit artikel bepaalde.
  8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde  balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden  overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige  weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar  zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 13. Algemene Vergaderingen.

  1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet  door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. De algemene vergadering kan  dit delegeren aan het bestuur.
  2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene  Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer  aan de orde:
   1. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het  verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
   3. voorziening in eventuele vacatures;
   4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de  vergadering.
  3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit  wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
  4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als  bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht  tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan  vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen  dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers  kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en  het opstellen van de notulen.

Artikel 14. Toegang en stemrecht.

  1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuurder die geen lid van de Vereniging is, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toeganghebbe geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 6 en geschorste bestuurders.
  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de  Algemene Vergadering.
  3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is en tenminste de leeftijd van zestien jaar  heef bereikt, heeft één stem.
De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem.
  1. Een lid kan de stem van het lid door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
  2. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe  heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch  communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van  het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping  worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan  kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid  daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
  3. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen  voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel  worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op  een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering  worden uitgebracht.

Artikel 15. Voorzitterschap. Notulen.

  1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn  plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de  andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze  wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Tot dat  ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering  aanwezige persoon.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de  voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de  notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter  kennis van de leden gebracht.

Artikel 16. Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

  1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag  van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit  voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de  juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid  van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel  van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Stemmen die overeenkomstig artikel 14 lid 6 vóór de Algemene Vergadering elektronisch  zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.
  1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de  Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte  stemmen.
  2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
  3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft  verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een  tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden  herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft  verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt  telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,  evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste  aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon  uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe  stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming  tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

  1. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van  dit artikel.
  2. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen  door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van  personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel  van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij  ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een  stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
  3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,  heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van  de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot  ontbinding van de Vereniging.
  4. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,  kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan  de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot  ontbinding – ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig  ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee  verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17. 
Bijeenroeping Algemene Vergadering. 

  1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het  bepaalde in artikel 13 lid 4. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen  (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden, de aspirant-leden en de begunstigers  volgens het register bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste  zeven dagen. 

Indien een lid, een aspirant-lid of een begunstiger hiermee Schriftelijk instemt, kan de  oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en  reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt. 

  1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het  bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Artikel 18. Wijziging van de statuten.

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 leden 8 en 9 kan in de statuten van de Vereniging  geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering,  waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden  voorgesteld.
  2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een  afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag  waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte  stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of  vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan  wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier  weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige  vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde  leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de  uitgebrachte stemmen.
  4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is  opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 19. Ontbinding.

  1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het  bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
  2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten  andere personen tot vereffenaar te benoemen.
  3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot  ontbinding lid waren overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit  tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden  gegeven.
  4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers  van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder  berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
  5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk  Wetboek van toepassing.

Artikel 20. 
Huishoudelijk reglement. 

  1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend  recht bevat, noch met de statuten.